دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : نوید   گنجیان

پست الکترونیکی : n.ganjian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمرا-خاک و پی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی عمران

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/11/23

نوید گنجیان

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^